Съдът потвърди законността на строежа на Артекс – ЗЛАТЕН ВЕК

ПОРЕДНА ЗЛОУПОТРЕБА ОТ ИК ЛОЗЕНЕЦ, ТОЗИ ПЪТ ОТ ИМЕТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

На 15.11.2019 г. ИК Лозенец публикува писмо с изх. № ПГ-939-01-22/25.07.2019г. на бланка от Народното събрание, с подпис на г-н Искрен Веселинов, представяйки писмото като официален документ от името на Народното събрание на Република България.
На 29.11.2019 г. Народното събрание отговори с решение №ЗДОИ-19-53 29.11.2019 г. по чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация, след запитване от Артекс Инженеринг, че

няма становища и/или стенографски протоколи от заседания на парламентарни комисии по това запитване.

Това е доказателство, че ИК Лозенец чрез разпространението на съобщения от името на Народното събрание престъпно манипулира общественото мнение и подвежда редица медии в създаването и разпространението на фалшиви новини.

За да следваме линията на пълна прозрачност около казуса Златен Век, ние предоставяме документите около тези събития.

Решение на Народното събрание – 29.11.2019 г.

Заявление за запитване от Артекс Инженеринг по ЗДОИ – 19.11.2019 г.

Писмо до ИК Лозенец от Искрен Веселинв (Председател на комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление) – 25.07.2019 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
№ ЗДОИ-19-53 29.11.2019 г.
по чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация

( ТОЗИ ДОКУМЕНТ МОЖЕ ДА ОТВОРИТЕ В PDF ФОРМАТ ТУК )

Производството е по реда на чл. 28 и сл. от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и е образувано във връзка с постъпило в Народното събрание заявление за достъп до обществена информация с вх. № ЗДОИ-19-53/19.11.2019 г. от „Артекс Златен век“ ООД, ЕИК 175376051, представлявано от Весела Иванова Мирянова, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Неофит Рилски“ № 46.
С писменото заявление по реда на ЗДОИ е отправено искане за предоставяне на достъп до следната информация:
„1) Искане от ИК „Лозенец“, адресирано до Народното събрание, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по правните въпроси, за становище относно намеренията за прилагане на чл. 153 и 154 от ЗУТ, по което искане е образувана преписка № ПГ-939-01-22/2019 г.;
2) Писмо изх. № ПГ-939-01-22/25.07.2019 г., издадено в отговор на горното искане и подписано от г-н Искрен Веселинов – Председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление;
3) Стенографските протоколи от заседанията на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, на които е обсъждано искането на ИК „Лозенец“ по горната преписка (ако има такива);
4) Становища, издадени от други комисии към Народното събрание по горната преписка, както и стенографски протоколи от заседанията на такива комисии, на които е обсъждано искането на ИК „Лозенец“ (ако има такива).“
След като разгледа заявлението в законоустановения срок съгласно чл. 28, ал. 1 ЗДОИ, административният орган прие за установено от фактическа страна следното.
Отправено е искане за предоставяне на достъп до обществена информация до задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 1 ЗДОИ.
Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация отговаря на императивните изисквания на закона по форма и съдържание, поради което е налице основание за допускане до разглеждането му по същество.
Исканата информация следва да бъде квалифицирана като служебна  обществена информация по смисъла на чл. 11 ЗДОИ.
Във връзка с въпросите, поставени по т. 3 и т. 4 от заявлението, бе извършена проверка, която установи, че в Народното събрание няма становища и/или стенографски протоколи от заседания на парламентарни комисии по горната  преписка, поради което е реализирана хипотезата на чл. 33 от Закона за достъп до обществена информация. С настоящото решение заявителят се уведомява, че исканата от него информация по тези въпроси не е налична.
Заявителят е посочил, че желае да получи информацията във формата на  копия, на хартиен носител.
Във връзка с изложените по-горе съображения и на основание чл. 28 и чл. 34, ал. 1 ЗДОИ и чл. 7, ал. 1, т. 19 от Правилника за работата на администрацията на Народното събрание, административният орган

РЕШИ:

1. ПРЕДОСТАВЯ на заявителя „Артекс Златен век“ ООД, ЕИК 175376051, представлявано от Весела Иванова Мирянова, достъп до поисканата обществена информация, както следва:
По първото искане от заявлението:
Копие от искане за становище относно намеренията за прилагане на чл. 153 и чл. 154 от Закона за устройство на територията от Инициативен комитет „Лозенец“, вх. № ПГ-939-01 -22/19.07.2019 г. – Приложение № 1 – 2 листа.
По второто искане от заявлението:
Копие от писмо изх. № ПГ-939-01-22/25.07.2019 г., издадено в отговор на горното искане и подписано от г-н Искрен Веселинов – председател на  Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление – Приложение №2-3 листа.

  1. Степен на осигурения достъп до исканата обществена информация

Предоставя се пълен достъп до съхраняваната обществена информация.

  1. Срок, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация

Достъпът до исканата обществена информация се осигурява в срок до 30 дни от датата на получаване на настоящето решение от заявителя.

  1. Място, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация

Достъпът до информацията ще бъде предоставен в сградата на Народното събрание в град София, пл. „Княз Александър I” № 1, партер, отдел „Приемна”.

  1. Форма, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация

Достъпът до исканата обществена информация се предоставя в писмена форма, на хартиен носител.

  1. Разходи по предоставянето на достъп до исканата обществена информация

На основание чл. 35, ал. 1 ЗДОИ исканата информация да се предостави след заплащане на определените разходи и представянето на платежен документ.
Разходите са определени съобразно т. 1.5 от Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на министъра на финансите, съгласно която стойността за ксерокопие на 1 стр. (А4) е 0,09 лв. без ДДС.
Общият брой на копираните страници А4 е 5 (пет), общата стойност на разходите за ксерокопиране е 0,54 (нула петдесет и четири) лева с ДДС.
Сумата може да се внесе на място в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I” № 1, партер, отдел „Приемна”, дирекция „Парламентарна канцелария“, ст. П23, работно време от понеделник до петък от 9.00 до 16.30 часа в работните дни или по банков път по сметка: Издателска дейност към Народното събрание, IBAN: BG42BNBG96613100170601, BIC: BNBGBGSD, БНБ.
След заплащане на горепосочената сума и представяне на платежен документ исканата информация да се предостави на мястото, посочено по-горе в т. 3 от настоящото решение.
На основание чл. 35, ал. 2 ЗДОИ за предоставянето на достъпа до исканата обществена информация, съдържаща се в Приложение № 1 и в Приложение № 2 към настоящето решение, да се състави протокол, който да се подпише от заявителя и от съответния служител.
Решението да се изпрати по пощата е обратна разписка на пощенски адрес: гр. София 1000, ул. „Неофит Рилски“ № 46.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Стефана Караславова

Нека не забравяме, че първичната стихия на разрухата е обратната страна на любовта и творчеството. Дали не бива всеки управленец преди да влезе във властта, да е успял да съгради нещо с ръцете си? За да не се раждат в ума му мисли за разрушение, а Съзиданието в него да го подтиква към по-възвишени чувства и цели…

​ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ – МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА – КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ – ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н КОНСТАНТИН ПАВЛОВ – КМЕТ НА РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ

Относно: Сграда „Златен век“, находяща се в кв. 272а, местност „Лозенец – I част“, ул. „Златен рог“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАВЛОВ,

Обръщаме се към Вас във връзка с излезли в медийното пространство публикации, които реферират към подадено от Вас искане до Началника на ДНСК за обявяване на сградата за незаконна и нейното премахване. Във въпросните публикации се твърди, че Вашето искане се базирало на становище (с неуточнен автор) в което подробно била изследвана хронологията на събитията и се стигало до извод, че разрешението за строеж за „Златен век“ е изтекло и съответно строежът подлежал на събаряне. Не можем да сме сигурни дали и доколко коректно сте запознати от Вашите правни съветници с релевантните факти и обстоятелства по случая и тяхната правна интерпретация, а и прави впечатление, че дори в качеството ни на инвеститор на строежа не ни бе дадена възможност да Ви представим нашата позиция. Нещо повече, направените от Вас (или по-вероятно – от Вашите правни съветници) изводи относно валидността на разрешението за строеж не отговарят на изводите, направени от българския съд. А в една правова и демократична държава, макар всеки да е свободен да изразява мнения (като в същото време носи отговорност за неправомерно засягане на правната сфера на другите), все пак би трябвало не друг, а съдът да има последната дума. Ето защо, позволяваме си да изложим на вниманието Ви релевантните по казуса факти и виждането на българския съд за тяхната интерпретация, с което в крайна сметка вярваме трябва да се съобразят всички – и ние като инвеститор , и местната администрация, и органите на ДНСК, а и гражданите (колкото и това понятие в конкретния случай да беше експлоатирано от малка група лица, водена от лични интереси и амбиции). И така, фактите: Със Заповед № РД-09-50-10/05.02.1996 г. на Главния архитект на София е одобрен проект за частичен застроителен и регулационен план за кв. 272А, м. „Лозенец I част”, проект за частичен кварталнозастроителен и силуетен план за парцели I, II, III и IV, кв. 272А, м. „Лозенец I част”, и Кадастрален план и улична и дворищна регулация на кв. 272А, м. „Лозенец I част”. На 02.02.2004 г. от Главния архитект на София е издадена Виза за проучване и проектиране на административна сграда на 34 етажа и сграда с нежилищна функция на 2 и 6 етажа с подземни гаражи в УПИ I-98, 99, кв. 272А, м. „Лозенец – I част”, СО – район „Лозенец”, гр. София, на основание чл. 140, ал. 1, във връзка с чл. 27, ал. 3, чл. 134, ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съгласно влезлия в сила ЧКЗСП (подробен устройствен план), одобрен със Заповед № РД-09-50-10/05.02.1996г. (вж. т. 1 по-горе), като силуетите са неразделна част от визата. Издадено е Разрешение за строеж № 134 от 26.01.2007 г. от Главния архитект на София на база одобрени на 24.01.2007 г. проекти във фаза „идеен проект“ за строеж: “АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА /34 ЕТАЖА/ С ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГИ”, находяща се в УПИ I – 98, 99 от квартал 272А по плана на град София, местност „Лозенец – I част”, Район „Лозенец” – СО. Разрешението е издадено на тогавашния собственик ЕТ „Джи Би Ай 91“ – Жанета Младенова Съгласно класификацията по чл. 137, ал.1 от ЗУТ, строежът е Втора категория, като попада в т. 2, буква „д“ на цитирания законов текст – „сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители“. Според чл. 157, ал. 1 от ЗУТ за начало на строежа се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. За проекта е надлежно съставен Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво /обр.2/ от 11.01.2010 г. Съответно, на 12.01.2010 г. е заверена Заповедната книга на строежа. На 27.07.2010 г. са одобрени проекти във фаза „Технически проект“. Съгласно разпоредбата на чл. 153, ал. 2 от ЗУТ, както в редакцията на този законов текст към 26.01.2007 г. (датата на издаване на разрешението за строеж), така и към 11.01.2010 г. (датата на започване на строителството), разрешението за строеж губи правно действие, ако строителството не е започнало в продължение на 3 години от влизането в сила на разрешението за строеж. Със Заповед № РД-09-50-1027/19.11.2012 г., издадена от Главен архитект на СО на основание чл. 153, ал.3 от ЗУТ, Разрешение за строеж №134 от 26.01.2007 г. е презаверено за още 5 /пет/ години, съгласно актуалната редакция на текста към датата на издаването на тази заповед. В редакцията си от 2010 г., която е актуална към 19.11.2012 г., чл. 153 от ЗУТ предвижда, че разрешението за строеж губи правно действие, ако в продължение на 5 години от влизането му в сила не е завършен грубият строеж. В ал. 3 на същия член се предвижда, че строежът, за който разрешението за строеж е загубило правно действие, може да се осъществи, ако въпросното разрешение за строеж бъде презаверено в рамките на 1 година от изтичането на срока. През 2015 г. е сменен контролът върху дружеството-възложител, който се поема от АРТЕКС. Преди изтичане на срока на валидност на презавереното разрешение за строеж в Държавен вестник, бр.13 от 07.02.2017 г. е публикувано изменение на чл. 153, ал. 2, т. 3 от ЗУТ, според което: “разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 10 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж за обектите по чл.137, ал. 1, т. 1 и 2“. За проекта има издадени няколко заповеди на Главния архитект на СО за одобряване на съществено изменение в одобрения инвестиционен проект при условията на чл.154, ал.2, а именно Заповед № РА51-226/20.09.2017 г., Заповед № РА51-74/02.05.2018 г. и Заповед № РА51-154/06.08.2018 г. С оглед на горните обстоятелства могат да се направят следните изводи: Към момента на влизането в сила на изменението ЗУТ със ЗИД ЗУТ, обнародван в Държавен вестник, бр.13 от 07.02.2017 г., Разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. е било валидно – оставали са повече от 9 месеца до изтичане на срока на презаверката от 2012 г. Следователно, към 07.02.2017 г. окончателните правни последици, свързани с изтичането на срока на валидност на разрешението, не са били настъпили и правоотношенията, породени от издаването на разрешението за строеж, все още са се развивали, т.е. били са заварени от новия закон. Нормата на чл. 153, ал. 2, т. 3 от ЗУТ е материалноправна. Тя урежда правните последици (валидността) на един индивидуален административен акт, какъвто е разрешението за строеж. С изменението на въпросната норма на 07.02.2017 г. се разширява кръгът на видовете строежи, за които валидността на разрешението /до когато грубият строеж следва да бъде завършен/ е 10 г. от датата на започване на строителство. От това следва, че нормата е благоприятстваща, с нея се определя по-благоприятен режим за строежи, попадащи в приложното й поле. Липсата на изрична разпоредба в ЗИТ ЗУТ от 07.02.2017 г. относно придаването на обратно действие на коментираната разпоредба не е от значение за разглеждания случай, тъй като въпросното разрешение за строеж е било валидно при влизането на изменението в сила. Поради това в настоящия случай не може да се говори за същинско обратно действие по смисъла на чл. 14, ал. 1 от ЗНА, т.е. за преуреждане на вече настъпили окончателни правни последици. В случая се касае за незабавно действие на изменен благоприятстващ материалноправен закон към заварени правоотношения, или за т.н. в правната теория „несъщинско обратно действие на закона“, което следва да се отграничи от обратното действие на правните норми. В този смисъл е Решение No 5//11.05.2017 г. на КС по к.д. 12/2016 г.: „Както в правната доктрина, така и в съдебната практика, се прави разграничение между обратно действие на закона, когато той преурежда юридическите факти от момента на тяхното проявление до завършен фактически състав, с който приключва едно правоотношение (ретроактивност strictosensu), и случаите, когато нововъведен правен режим преурежда за в бъдеще заварени правоотношения, които не са приключили (привидна, несъщинска ретроактивност – незабавно прилагане на закона). В своята практика Конституционният съд, като подчертава, че правилото за неретроактивност е проява на конституционните принципи за правова държава и законност, приема, че „…хипотезата на прилагане на новия закон към заварено правоотношение, не е равнозначно на обратно действие на новия закон (Решение № 12 от 11.11.2010 г., Решение № 9 от 1996 г., Решение № 10 от 2011 г.)“. Изменението на ЗУТ от 07.02.2017 г. не изключва изрично от приложното поле на новата редакция на чл. 153, ал. 2 от ЗУТ заварени случаи на започнати, но незавършени към момента на приемане на закона строежи от втора категория, какъвто е строежът, разглеждан в настоящото становище. С оглед на този факт и на принципа, залегнал в чл. 19, ал. 2 от КРБ, че законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия на стопанска дейност, както и на приетото в практиката на ВКС и ВАС относно действието на материалните норми по отношение на заварени правоотношения, може да се направи извод, че редакцията на чл. 153, ал. 2 от ЗУТ от 07.02.2017 г., като материалноправна норма, създаваща допълнителни права на своите адресати, следва да се приложи към Разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. В този смисъл и Решение №105/20.09.2018 по дело №2778/2017 на ВКС, ГК, IV г.о. – „Действието на гражданския закон се проявява от момента на влизането му в сила /чл.5, ал.5 от Конституцията на РБ/, а отмяната на гражданския закон преустановява неговото действие за в бъдеще. Отмяната не е пречка за прилагане на закона спрямо юридически факти, възникнали при неговото действие. Правилото за действието на новия граждански закон по време е, че той урежда юридически факти, които са се проявили след влизането му в сила, както и заварените висящи граждански правоотношения за в бъдеще /ех nunc/.“, както и Решение №78/29.04.2015 г. по дело №4697/2014 на ВКС, ГК, III г.о. и цитираната в него съдебна практика: „Според тези решения нормата на § 57 от ПЗР към ЗИДЗМВР (обнародвана в ДВ, бр. 44/12.06.2012 г.), която предвижда, че стажът, придобит по ЗДСл и по КТ от служителите по § 64 от ПЗР на ЗИДЗМВР ( ДВ, бр. 93/2009 г.), се зачита за работа при един и същ работодател, съответно орган по назначаване, е материалноправна и понеже изрично не и е придадено обратно действие, е приложима само занапред във времето, считано от влизането й в сила на 01.07.2012 г. (§ 70 от ПЗР към същия ЗИДЗМВР, обн. в ДВ, бр. 44/12.06.2012 г.). Затова установената с тази нова материалноправна норма правна фикция относно стажа на визираните в нея служители от МВР (тези по § 64 от ПЗР на ЗИДЗМВР, обн. в ДВ, бр. 93/2009 г.) се отнася само за заварените служебни правоотношения, но няма действие спрямо служебните правоотношения, които вече са били прекратени преди посочената дата 01.07.2012 г. на влизането й в сила.“ и Решение 11800/03.11.2016 г. на ВАС по адм.д. 159/2016 г., VI отделение: „Новият закон по правило поема под своето действие бъдещите юридически факти и юридическите факти, които той заварва, но не са се реализирали изцяло“. Отделно от гореизложеното, при условията на евентуалност, аргументи за валидността на разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. към настоящия момент могат да бъдат изведени и на друго, самостоятелно правно основание извън аргументите по отношение на действието на новата редакция на чл. 153, ал. 2 от ЗУТ спрямо заварените случаи. Съгласно практиката на ВАС, обективирана в Решение № 9059/03.07.2018 г. на ВАС по адм. Д. № 11341/2017 г., II отделение, Решение № 2703 от 1.03.2018 г. на ВАС по адм. д. № 11613/2017 г., II отделение, Решение по а.х. дело № 10760/2011 г., II отд. на ВАС и др., влизането в сила на заповед за изменение и допълнение на решение за строеж, постановена по реда на чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, има като правен ефект подновяване (новиране) на срока на валидност на разрешението за строеж, считано от датата на влизане в сила на заповедта за изменение и допълнение. През призмата на така установената трайна и непротиворечива практика на ВАС по въпроса също може да бъде направен извод за валидността на разрешението за строеж. И НАЙ-ВАЖНОТО – НАЛИЦЕ Е ПРОИЗНАСЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ ГРАД ПО КОНКРЕТНИЯ КАЗУС! В мотивите към Решение № 5229/30.07.2019 г. по адм. д. 4829/2019 г. на Административен съд – София град, 56 с-в прие, че новата редакция на материалноправната норма на чл. 153, ал. 2 от ЗУТ следва да се прилага за всички правоотношения, които не са приключили към датата на влизането й в сила, респ. към всички разрешения за строеж, чиито срок не е изтекъл към тази дата. Съдът също така изрично посочи, че отчетено от датата на последната презаверка, Разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. ще има действие най-малко до 19.11.2022 г., а ако се има предвид константната практика на Върховния административен съд във връзка с действието на заповедите по чл. 154 от ЗУТ, то десетгодишният срок на действие на въпросното разрешение за строеж ще изтече през 2028 г. С оглед наличието на висящо дело пред Върховния административен съд, а още повече в контекста на вече постановеното първоинстанционно решение, в чиито мотиви е даден ясен положителен отговор на въпроса относно валидността на разрешението за строеж, за нас буди недоумение поредният опит за грубо нарушаване правата на нашето дружеството и накърняване на търговската му репутация. Нещо повече, мащабното медийно отразяване на тази поредна атака срещу проекта, при което на широката публика се внушава, че е налице някакво меродавно становище за незаконност на сградата, каквото всъщност няма, а от друга страна се премълчава най-важният факт – решението на българския съд, води до изопачаване на истината и манипулиране на общественото мнение. Отделно от темата за валидността на разрешението за строеж, по повод направеното искане до Главния архитект за служебно изменение на действащия ПУП, с оглед привеждането му в съответствие с Общия план на гр. София, уточняваме, че въпросният ПУП за кв. 272а, в рамките на който се строи сградата „Златен век“, е вече приложен, а грубият строеж – почти изпълнен. Надяваме се, че ще се запознаете подробно с изложените по-горе аргументи и с приложените към това писмо материали, и ще преосмислите Вашата позиция, изразена в съответните писма до ДНСК и до Столична община. Наличието на стабилен и предсказуем инвестиционен режим е условие за успешно управление. Разбира се, ние оставаме на разположение и ще се радваме да ни бъде дадена възможност по време на среща да защитим сградата „Златен век“. Тази сграда, освен че е напълно законна, ще се превърне в една от архитектурните емблеми не само на район Лозенец, но и на цяла София и ще остане за поколенията. Вярваме, че можем да бъдем добри партньори на общината и да работим заедно за един по-красив и модерен европейски град. Приложение 1: Решение от 30.07.2019 г. на АССГ, Приложение 2: Правно становище на проф. Герджиков, проф. Тодоров, Зартов, Приложение 3: Правно становище на проф. Русчев, Приложение 4: Правно становище на проф. Хрусанов, проф. Костов, Приложение 5: Правно становище на Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“, Приложение 6: Правно становище на проф. Русчев, Пенков Междувременно оставаме С уважение, арх. Весела Мирянова

Намеренията на новия кмет на район Лозенец не кореспондират със законността и решението на съда

Вярваме, че резултатите от нашите усилия са много по-трайни от десетки управленски мандати и продължаваме да се борим за независима бизнес среда в България“

 

21 ноември 2019
София

По повод искането на новия кмет на район „Лозенец“ Константин Павлов ДНСК да премахне сградата „Златен Век“, бихме искали да направим следното изявление.

При мащабното медийно отразяване на тази поредна атака срещу проекта, на широката публика се внушава, че е налице някакво меродавно становище за незаконност на сградата, каквото всъщност няма.

От друга страна се премълчава най-важният факт – решението на българския съд, а това води до изопачаване на истината и манипулиране на общественото мнение.

Припомняме, че със решение от 30 юли 2019 Софийският административен съд потвърди валидността на Разрешението за строеж на многофункционалната сграда „Златен век“ и отмени заповедта на ДНСК за спирането на строежа.

Въпреки това, ние от „АРТЕКС“ изчакваме окончателно решението на Върховния административен съд по казуса, за да продължим строеж, тъй като уважаваме върховенството на закона.

Напомняме също, че съдът счита, че съобразно практиката на ВАС, десетгодишното разрешение за строеж на този и други подобни строежи, които промяната на ЗУТ е заварила през 2017, ще изтече през 2028 г.

Решението на съда е подкрепено от множество официални правни становища на авторитетни правни експерти като проф. Огнян Герджиков, проф. Дончо Хрусанов, проф Иван Русчев, проф. Димитър Костов, проф. Иван Тодоров, Явор Зартов и други.

Не ни се иска да вярваме, че г-н Константин Павлов смята всички тези правни становища за нищожни и би предприел каквито и да било действия, които не отговарят на изводите, направени от българския съд.

 

Подобни негови действия целят правен прецедент, който освен че ще бъде негативен сигнал към българските и чуждестранни инвеститори, ще създаде възможност да се атакуват редица мащабни строежи, включително и редица инфраструктурни проекти в страната, за които поправката в чл. 153 на ЗУТ е направена и важи.

Продължаваме да твърдим, че в една правова държава Законът следва да се изпълнява от всички нейни субекти, особено от институциите, както и че принципите на демокрацията изключват своеволни, еднолични и противозаконни действия на хората, които в момента са на власт.

АРТЕКС“ е компания, която инвестира не само в честния бизнес и икономиката на България, но и създава нови стандарти за качество, с които изграждаме бъдещия облик на София. Вярваме, че резултатите от нашите усилия са много по-трайни от десетки управленски мандати и подкрепата на обществото ни задължава да продължим да се борим за едно по-светло бъдеще и по-добра и независима бизнес среда в България.

АРТЕКС“

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА С МОЛБА, С КОЯТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА СЕ ДИСТАНЦИРА ОТ ЛИЧНОТО МНЕНИЕ НА Г-Н ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

» PDF формат на документа

ДО:
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
Председател на Народното Събрание

КОПИЕ ДО:
Г-Н ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ

Председател на Комисията по регионална
политика, благоустройство и местно
самоуправление към Народното събрание

МОЛБА

от
„Артекс Златен Век“ ООД, ЕИК: 175376051, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Неофит Рилски“ N2 46, действащо чрез управителя Весела Иванова Мирянова

Относно: Искане с вх. № ПГ-939-01-
22/19.07.2019г. и становище с изх. № ПГ-
939-01-22/25.07.2019Г. по описа на НС

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

На 15.11.2019г. Инициативен комитет „Лозенец“ публикува и разпространи становище с изх. № ПГ-939-01-22/25.07.2019г, подписано от Председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание, с което се дава отговор на запитвания в Искане с вх. № ПГ-939-01-22/19.07.2019г.

Въведените с горецитираното искане въпроси са свързани с предоставянето на тълкуване относно приложението и действието на чл. 153 и чл. 154 ЗУТ по отношение на заварени разрешения за строеж към момента на влизане в сила на ЗИД ЗУТ /ДВ. бр.13 от 07.02.2017Г./.

По повод на горното, заявяваме следното:

Становището, подписано от г-н Искрен Веселинов, макар и с изходяща дата 25.07.2019г., е публикувано от ИК „Лозенец“ на 15.11.2019г. с внушението, че то е издадено в рамките на месец ноември и представлява актуално тълкувание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление по въпроси за действието на разпоредби от ЗУТ. Следва да се отбележи, че Решение №5229 на Административен съд-София град, компетентният на първа инстанция съдебен орган, който единствен може да се произнесе по повод на така поставените от ИК „Лозенец“ въпроси, публикува своето Решение на 30.07.2019г., тоест 5 дена след съставеното становище на г-н Искрен Веселинов. По този начин ИК „Лозенец“ се опитва да създаде заблуда в българското общество, използвайки като инструмент изявление на Председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, като създаде впечатление, че то е последващо и независимо от Решението на Административния съд. Това води до недопустимо разпространение на невярна информация и внушения, които пряко вредят на авторитета на „Артекс Златен Век“ ООД, както и на Народното събрание, като законотворческа институция.

На второ място, ИК „Лозенец“ се позовава на становището, съставено от г-н Искрен Веселинов, в контекста на чл. 51 от Закона за нормативните актове, като заявява, че то представлява ,,автентично тълкуване“ на законодателството и е задължително за всички граждани и държавни органи. Това твърдение е очевидно невярно и отново представлява умишлен опит за въвеждане в заблуждение на обществеността.

Становище с изх. № ПГ-939-01-22/25.07.2019г. е подписано само и единствено от председателя на комисията г-н Искрен Веселинов. По повод на въпросите, които са обсъждани в него, не е провеждано официално заседание, липсва дневен ред и стенограма, които да свидетелстват за проведени разисквания по повод на ЗИД ЗУТ /ДВ.бр.13 от 07.02.2017г./ във връзка с чл. 153 и чл. 154 от ЗУТ. Това води до заключението, че въпросното становище представлява едно частно мнение на г-н Искрен Веселинов, което по никакъв начин не може да бъде обвързващо за останалите членове на Комисията, още по-малко след като те изобщо не са запознати със неговото съдържание, видно от липсващите им подписи. Тоест, към настоящия момент, ИК „Лозенец“ публикува и разпространява едно частно мнение като автентично тълкуване по смисъла на ЗНА.

Нещо повече – становището не е представено като лично становище на г-н Искрен Веселинов, а като становище на председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство местно самоуправление. Г-н Искрен Веселинов няма право да прави тълкувания на закона в качеството му на председател на тази комисия, т.е. това е нарушение на закона. В съответствие със значението на думата „автентичен“ според Българския тълковен речник, чл. 51 ЗНА недвусмислено постановява, че тълкуване на нормативен акт се дава единствено от органа, който е издал акта и това тълкуване е задължително. Самото тълкуване се обнародва или разгласява по реда, по който е обнародван или разгласен тълкуваният акт, а когато се касае за автентично тълкуване на закон, се извършва с приемането на т. нар. Тълкувателен закон. Пример за това е Закона за тълкуване на чл.47 от Закона за чужденците в република България (обн. ДВ. Бр.108/2000г.). Следователно, едно частно мнение на Председател на парламентарна комисия няма как да е обвързващо за нейните членове, още по-малко да представлява автентично тълкуване по смисъла на чл. 51 ЗНА. Последното следва да се приеме и обнародва от Народното събрание, по съответните правила, за да породи правните последици, заложени в закона.

Извън горното следва да се отбележи, че изразеното от г-н Искрен Веселинов становище, че измененията, направени със ЗИД ЗУТ /ДВ. бр.13 от 07.02.2017г./, касаят само разрешения за строеж, издадени след влизането им в сила, е очевидно неправилно. То противоречи на становището на двамата професори по административно право – проф. Дончо Хрусанов и проф. Димитър Костов, приложено към писмената защита на „Артекс – Златен век“ ООД по адм.д. № 4829/2019 г. на АССГ, на постановеното по същото дело Решение 5229/30.07.2019г., както и безпротиворечивата практика на Конституционния съд, ВКС, ВАС и Съдът на Европейския съюз (копие от което прилагаме).

Изхождайки от всичко гореизложено, считаме, че ИК „Лозенец“ умишлено и с цел извличането на определени изгоди изопачава както обективната фактология, така и приложението на безспорни правни институти. Недопустимо е тези опити да бъдат осъществявани чрез авторитета на Народното събрание, в лицето на една от неговите Комисии, по време на висящността на съдебното производство пред Върховния административен съд по повод на Решение № 5229 на Административен съд-София град от 30.07.2019г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

Инициативен комитет „Лозенец“ приписват на Народното събрание действия, които Парламентът не е извършил.

Молим Ви да предприемете необходимите мерки относно гореизложените обстоятелства и да излезете с официално обръщение, чрез което Народното събрание да се разграничи от действията и заявленията на ИК „Лозенец“ и да обяви, че Становището от 25.07.2019г. на г-н Искрен Веселинов не ангажира по никакъв начин нито комисията по Регионална политика, нито Народното събрание.

Приложение 1: Правно становище- проф. Д. Костов, проф. Д. Хрусанов/ от
15.04.2019 г.

Приложение 2: Становище- проф. И. Русчев. Вл. Пенков/ от 20.11.2019 г.

Дата: 21.11.2019 г.

НЯМА ПРИЗНАНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ЧЕ „ЗЛАТЕН ВЕК“ Е НЕЗАКОНЕН!

През последните дни в медиите, следящи продължаващия от месеци спор по законността на станалата известна с протестите сграда в столичния квартал „Лозенец“, се появи „новооткрит“ аргумент, а именно подписаното от Председателя на Комисията по регионална политика и благоустройство и местно самоуправление на 44-то Народно събрание на Република България („Комисията“) становище с изх. №ПГ-939-01-22/25.07.2019 г. (по запитване от Инициативен комитет „Лозенец“ относно прилагането на новите разпоредби на чл. 153 и 154 ЗУТ). Появиха се публикации, в които се твърди, че Народното събрание било признало строежа за незаконен.

На първо място особеното е, че по чисто правен спор се търси аргументация от въпросната Комисия, на която са възложени съвсем различни функции в Народното събрание и която не може да дава обвързващи становища по тълкуването на законови текстове…(Пълен текст на правното становище ТУК)

Правно становище:

адв. Владимир Пенков, Председател и Старши съдружник на Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“,

проф. Иван Русчев, д-р на юрид. науки, ЮФ, СУ „Св. Кл. Охридски“

» PDF формат на документа

СЛЕД МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ, НОВИ МАНИПУЛАЦИИ НА ИК ЛОЗЕНЕЦ СЪС СТАРА ДАТА, В ОПИТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ФАЛШИВИ НОВИНИ

На 15.11.2019 г. Инициативен Комитет Лозенец публикува документ от дата 25.07.2019 г. с подпис на г-н Искрен Веселинов – Председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Становището на Комисията по регионално развитие към Народното събрание няма обвързващ характер, а представлява мнение, на което всеки гражданин или институция имат право.
Документът завършва със следния текст:

„Изразеното становище е принципно и няма отношение към споменатата от Вас сграда – не разполагаме с каквато и да било документация по случая. Извън правомощията на комисията е да осъществява контрол върху строителството на отделни обекти, тъй като органите, осъществяващи административен и съдебен контрол върху актовете, свързани с устройството на територията и строителството, са изчерпателно посочени в закона.“

Добре е Инициативният Комитет Лозенец да се запознае и с решението на Българския съд от 30.07.2019 г., преди да търси опорни точки в разпространението на фалшиви новини със стара дата.
Административният съд даде тълкувание на поправката в закона за устройство на територията от 07.02.2017г.

Добре е да се знае от българската общественост, че сграда Златен Век не е единствената сграда, попаднала в обхвата на поправката, обект на злонамерени обществени дискусии, довели до спирането на една напълно законна сграда, а че в тази ситуация се намират десетки обекти в цялата страна, някои от които на територията на столична община. Именно затова може би решението на съда има по-широк тълкувателен обхват и касае всички:

„…С новата редакция на чл. 153, ал. 2 на ЗУТ, допусната със ЗИД ЗУТ обнародван в ДВ бр. 13 от 07.02.2017 г., така определеният петгодишен срок е увеличен на десет години за елементите на техническата инфраструктура и за сградите по чл. 137, ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗУТ. Процесната сграда в УПИ І-98,99, м. „Л. – 1ч“ е втора категория, поради което и новият срок следва да бъде приложен и към издаденото за нея разрешение за строеж. Новата редакция на материално правната норма на чл. 153, ал. 2 от ЗУТ следва да се прилага за всички правоотношения, които не са приключили към датата на влизането й в сила, респ. към всички разрешения за строеж, чиито срок не е изтекъл към тази дата. Презаверяването на разрешението за строеж съгласно чл. 153, ал. 6 от ЗУТ по новата редакция подновява срока за завършване на строителството. Отчетено от датата на презаверяването, това разрешение ще има действие най-малко до 19.11.2022 г.“

Пълният текст на решението на Българския съд от 30.07.2019 г. може да отворите ТУК.

В допълнение добавяме и становище, конкретно обвързано с писмото от 25.07.2019 г. на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление:

Отговор на позицията, заявена от Комисията по регионално развитие към Народното събрание, относно валидността и срока на действие на разрешението за строеж на сградата „Златен Век“

Комисията по регионално развитие към Народното събрание излезна с позиция, която приема, че промените, извършени със ЗИД ЗУТ /ДВ. бр.13 от 07.02.2017г./ касаят норми от материалноправен характер, чието действие е винаги занапред. Това тълкуване напълно съответства с позицията на „Артекс Златен Век“ по настоящия казус, решението на Административен съд – София град по повод оспорената Заповед на ДНСК № РД 08.1/15.4.2019г., становището на двамата професори по административно право – проф. Дончо Хрусанов и проф. Димитър Костов, както и безпротиворечивата практика на Конституционния съд, ВКС, ВАС и Съдът на Европейския съюз.
Действието на материалноправните норми е занапред („ex nunc”), освен ако с изрична разпоредба не им е придадено обратно действие по смисъла на чл. 14 ЗНА. В настоящия случай не сме изправени пред обратно действие на закона и това е безспорно обстоятелство, закрепено както в теорията, така и в практиката. При наличието на висящи и непородили правните си последици юридически факти – новата материалноправна норма ги преурежда за в бъдеще. Това са т. нар юридически факти-състояния, от категорията на които се явява всеки срок, който е започнал да тече, но не е изтекъл. Правните последици на срока се реализират едва с неговото изтичане и приемането на нова материалноправна норма преди това, задължително преурежда тези последици занапред. Няма противоречия в наличната съдебна практика по този въпрос. Обратно действие има само когато законът се връща назад в миналото и поражда правни последици преди влизането си в сила. В настоящата хипотеза законът поражда правни последици след влизането си в сила и едва от този момент срокът на валидност на разрешението за строеж се удължава занапред.
За сравнение, обратно действие би било налице, само ако срокът на разрешението за строеж е бил изтекъл към момента на влизане в сила на ЗИД ЗУТ /ДВ. бр.13 от 07.02.2017г./ и въпреки това законодателят предвиди, че тези разрешения за строеж ще бъдат с удължена валидност. Това са основни правни положения, свързани с действието на материалноправните норми.
В този смисъл, заключението на Регионалната комисия, че измененията, направени със ЗИД ЗУТ /ДВ. бр.13 от 07.02.2017г./, касаят само разрешения за строеж, издадени след влизането им в сила, е очевидно неправилно. В допълнение, автентично тълкуване, по смисъла на чл. 51 ЗНА, може да дава единствено органът, който е издал акта, а именно – Народното събрание. Това се прави с т. нар. Тълкувателен закон (напр. Закона за тълкуване на чл.47 от Закона за чужденците в република България /обн. ДВ. бр. 108 от 2000г./). Становището на Комисията по регионално развитие към Народното събрание няма обвързващ характер, а представлява мнение, на което всеки гражданин или институция имат право.

РАЗПРОСТРАНЯВАНИЯТ ОТ ИК ЛОЗЕНЕЦ ОТГОВОР ОТ ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ ОТ 25.07.2019 г.

Очакваме ВАС окончателно да потвърди законността на „Златен Век“

15 август 2019
София

На 30 юли 2019 година Софийският административен съд потвърди валидността на Разрешението за строеж на многофункционалната сграда „Златен Век“ и отмени Заповедта за спирането на строежа, която ДНСК бе издала. Правното становище на двамата доайени на административното право у нас – проф. Дончо Хрусанов, проф. Димитър Костов, както и правните становища на светилата в гражданско-правните науки - проф. Иван Русчев, проф. Огнян Герджиков, проф. Иван Тодоров и Явор Зартов недвусмислено подкрепят това законно решение. Въпреки това, днес от Дирекцията за национален строителен контрол са внесли възражение срещу Решението на съда.

АРТЕКС“ продължава да подкрепя усилията на правителството да се спазва законността и очакваше горепосоченото решение на съда да е един добър пример за тези усилия. В една правова държава Законът следва да се изпълнява от всички нейни субекти, т.е. очаквахме ДНСК да се съобрази с решението на съда и да не обжалва едно толкова явно и недвусмислено от правна гледна точка решение. Премиерът Борисов също неведнъж е изразявал вярата си в правораздавателните органи, а наскоро декларира и подкрепата си за строителите в България: „Защото сме убедени, че само частният бизнес, инициативата, всички тези хора, от техният труд и конкуренция, може държавата да върви напред“ заяви премиерът Борисов на 2 август 2019. Бизнес проектът „Златен Век“ се равнява на 0,2% от брутния продукт на страната ни и има своя малък, но важен принос за запазването на добрите показатели на нашата икономика.

Действията на ДНСК

са един нагледен пример как някои държавни институции работят против интересите на икономиката и гражданите на България, и с това ще създадат допълнителни загуби не само за АРТЕКС но и за множество взаимосвързани фирми. Мащабният и иновативен за страната ни проект осигурява работните места на над 2000 служители и граждани на Република България. Техните работни места и заплати са пряко и косвено свързани със строителството на сградата „Златен Век“.

В тази връзка искаме отново да изразим вярата си във върховенството на закона и да заявим, че всички документи и разрешителни, касаещи строежа на сграда „Златен век“ са изрядни и валидни.

Като едни от най-големите строителни компании в страната искаме да заявим, че и „АРТЕКС“ разчита на безпристрастността и върховенството на закона и очакваме ВАС окончателно да потвърди законността на сграда „Златен Век“, което ще бъде един пример за законността и стабилността, която да насърчи родните и чуждестранните инвестиции в България.

АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК

Съдът потвърди законността на строежа „Златен Век“ – АРТЕКС

„Въпреки загубите, продължаваме да държим на качественото строителство“ –
категорични са от „АРТЕКС“

1 август 2019
София

Софийският административен съд потвърди валидността на Разрешението за строеж на многофункционалната сграда „Златен Век“ и отмени заповедта за спирането на строежа, която ДНСК бе издала.
На 1 април 2019 правителството, в лицето на министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Петя Аврамова, заяви, че трябва да изчакаме решението на Софийският административен съд и тогава ще разберем дали има в момента Разрешение за строеж за този обект, трябва ли да има ново Разрешение за строеж или е в сила старото.
Кметът на София Йорданка Фандъкова също призова да изчакаме решението на съда и заяви, че строителството не трябва да продължава, докато съдът не се произнесе еднозначно за валидността на строителните книжа. На 19 април 2019 г-жа Фандъкова каза също, че когато има спорове в една правова държава, те се решават в съда.
Решението на съда е вече факт и категорично потвърждава законността на строежа „Златен Век“.
„АРТЕКС“ подкрепя усилията на правителството да се спазва законността и очаква горепосоченото решение на съда да е един добър пример за тези усилия. В една правова държава Законът следва да се изпълнява от всички нейни субекти, т.е. очакваме и разчитаме институциите и гражданите да уважат решението на съда и да се съобразят с всички произлизащи от него действия.
Решението на съда и усилията на правителството да се спазва законността са рамките, в които „АРТЕКС“ ще продължи строителството на обекта „Златен Век“.

Мащабният и иновативен за страната ни проект ще допринесе за запазването на работните места на над 2000 служители и граждани на Република България.

Техните работни места и заплати са пряко и косвено свързани със строителството на сградата „Златен Век“. Бизнес проектът „Златен Век“ се равнява на 0,2% от брутния продукт на страната ни и има своя малък, но важен принос за запазването на добрите показатели на нашата икономика. Вярваме и, че „Златен Век“ ще бъде пореден пример за законността и стабилността, която да насърчи родните и чуждестранните инвестиции в България.

Правно становище на проф. Дончо Хрусанов и проф. Димитър Костов по казуса със спирането на „Златен век“

Източник: Lex.bg

Правно становище на проф. Дончо Хрусанов и проф. Димитър Костов по казуса със спирането на „Златен век“

Във връзка с големия публичен интерес към казуса със спирането на строителство на небостъргача „Златен век“ в столичния кв. „Лозенец“ „Лекс“ публикува правното становище по него на двамата доайени на административното право у нас – проф. Дончо Хрусанов и проф. Димитър Костов.

То е било представено по делото в Административен съд София-град, което преди дни завърши с отмяната на заповедта на шефа на ДНСК за спиране на строителството. В него освен това съдът приема, че разрешението за строеж на сградата е валидно до 2028 г.

Редакцията провери, че на двамата именити професори от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ не е изплащан хонорар за изготвянето на становището.

Със Заповед № РД-08-1/15.04.2019 г., издадена от Началника на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), на основание чл. 224 ал. 1 т. 2 и т. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и във връзка с Констативен акт № 146/03.04.2019 г., е спряно строителството на „Административна сграда с офиси, търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи и паркинги – първа степен“, изпълняван в УПИ І-98,99 в кв. 272А, м.“Лозенец-І част с възложител „Артекс Златен век“ ООД със седалище в гр. София, въз основа на Разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г., издадено от главния архитект на Столична община, влязло в сила на 01.03.2007 г. и одобрени на 24.01.2007 г. инвестиционни проекти, фаза „Идеен проект“...

ПЪЛЕН ТЕКСТ

ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ АРТЕКС ДО МЕДИИТЕ

Съдът потвърди законността на „Златен век“

„Въпреки загубите, продължаваме да държим на качественото строителство“ – категорични са от „Артекс“

01 август 2019
София

Със свое решение 30 юли 2019 Софийският административен съд потвърди валидността на Разрешението за строеж на многофункционалната сграда „Златен век“ и отмени заповедта на ДНСК за спирането на строежа.

От аргументите на съда става ясно, че ДНСК не е имала правно основание за спирането на строежа и строителството може да продължи.

Съдът се произнесе след като „Артекс“ обжалва заповедта на ДНСК, тъй като в нея се съдържат съществени нарушения на процесуалните правила, противоречие с материално правните норми и несъответствие с целта на закона.

Освен това, съдът счита, че съобразно практиката на ВАС, десетгодишното разрешение за строеж на сградата ще изтече през 2028 г.

По този повод, от „Артекс“ правят следното изявление:

„Липсата на прозрачност и правната несигурност, създадени от действията на институциите преди това решение на САС, доведоха до загуби за „Артекс“ в размер на 1 800 000 лв от издаването на заповедта на ДНСК на 15.04.2019 до днес.

В крайна сметка с това си решение Съдът потвърди, че Разрешението за строеж на „Златен век“ е валидно – нещо, в което ние от „Артекс“ винаги сме били сигурни.

Решението на съда идва и като потвърждение на множество официални правни становища на видни правни специалисти като проф. Дончо Хрусанов, проф. Огнян Герджиков, проф Иван Русчев, проф. Димитър Костов, проф. Иван Тодоров, Явор Зартов.

Така, както е посочено и в Решениетo, съобразно визираната практика на Върховният административен съд, десетгодишният срок спрямо издаденото Разрешение за строеж ще изтече през 2028 г.

В една правова държава Законът следва да се изпълнява от всички нейни субекти, т.е. очакваме и разчитаме, че институциите и гражданите ще се съобразят с решението на съда.

Бихме искали да уверим всички наши настоящи и бъдещи клиенти, че „Артекс“ продължава изграждането на сграда „Златен век“! Независимо от понесените загуби, продължаваме да държим на качественото строителство и ще изпълним всички договорни задължения към клиентите си.“

„ЗЛАТЕН ВЕК ИМА ВАЛИДНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ“ – ТВЪРДИ ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ НА СОФИЯ ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
В ИНТЕРВЮ ПО БНТ В ПРЕДАВАНЕТО „ДЕНЯТ ЗАПОЧВА“ С ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ

„СГРДА ЗЛАТЕН ВЕК Е С ВАЛИДНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ДО 2020 г.“

ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ НА СОФИЯ ЗДРАВКОВ ОТГОВАРЯ НА ВЪПРОС, ОТНОСНО ЗАКОННОСТТА И СРОКА НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА СТРОЕЖ НА СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК – НА СРЕЩА С ГРАЖДАНИ, ПОЗОВАВАЙКИ СЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЧЛ. 153, АЛ. 3.

0 лв.
ЗАГУБИ ОТ 15.04.2019 г.

От незаконното спиране на Златен век, АРТЕКС Инженеринг търпи загуби -

​АРТЕКС винаги е подкрепяла свободното изразяване на мнения на граждани и организации. Смятаме, че това е основополагащо за развитието на едно отворено и демократично общество. Такова общество трябва да толерира всички такива мнения и позиции, включително и на АРТЕКС.

В същото време, свободното изразяване на мнение не трябва да бъде широко отворена врата за неверни твърдения, фалшиви новини и още по-малко – клевети и хули.

Точно в това се състои проблемът, че ние не можем да стоим безучастни, когато двама граждани (Мариан Башур и Никола Вапцаров) тенденциозно разпространяват твърдения, които не са основани на факти и документи и с тези техни действия уронват престижа на нашата компания. Престиж, който сме градили десетилетия с нашия труд.

Ние призоваваме и подкрепяме ИК „Лозенец“ да продължи своята дейност – упорито и неуморно, да изразява мненията на гражданите на квартал „Лозенец“, но настояваме преди това подробно да се запознае с цялостната законно издадена документация.

Има нещо, което стои над всичко друго. Това са законът и конституцията на Република България.

Компанията Артекс счете за необходимо да защити своето безупречно до този момент име и да потърси отговорност от всеки пряк участник в процеса на разпространяване на преднамерено неверни твърдения.

АРТЕКС ЗАВЕДЕ ПЪРВИТЕ СЪДЕБНИ ИСКОВЕ НА ОБЩА СТОЙНОСТ 200 000 лв. ЗА УРОНВАНЕ ПРЕСТИЖА И ИМЕТО НА КОМПАНИЯТА

Заведени са съдебни искове в СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД от 04.06.2019 г. с входящи номера 73212 и 73213 от името на „АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК“ ООД и „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, на основание чл. 45 от ЗЗД срещу лицата Никола Николов Вапцаров и Мариан Фади Башур, като разпространители на неверни, клеветнически и обидни твърдения за компанията, използвайки всички възможни средства като социални мрежи, телевизионни, печатни и онлайн медии.

За да се избегнат неверни интерпретации във връзка със заведените дела, декларираме, че те не са срещу организацията ИК Лозенец, нито касаят правото на протест, още по-малко свободата на словото.

Не считаме за редно да публикуваме съдържанието на исковете, тъй като е добре те да достигнат до лицата, до които се касаят по стандартния за това ред, а не чрез медиите.

Ако обвиненията бяха насочени към ИК Лозенец, то щеше да е нормално да се заведат дела срещу всички учредители на тази организация.

Считаме, че изказвания от рода на „бих се зарадвал, ако един ден им дадат на „Артекс“ да построят един огромен блок на остров Белене, 200 етажа ако искат, и там да раздадат безплатно на всички политици по един апартамент – с най-голямо удоволствие, и с мост само към Румъния…“, „Ще направят един квантов реактор да ги гони комарите и това е…“, както и определянето на обект на компанията като „паметник на грозотията“ и десетки други добре документирани изявления на лицата Никола Вапцаров и Мариан Башур са преднамерени с цел увреждане на репутацията.

Изразяването на лична позиция по определен въпрос, включително в интервюта, трябва ясно да се разграничи от използването им като възможност за създаване на внушения у аудиторията и за съзнателно и системно увреждане на репутацията на търговски дружества, които са изграждали такава в продължение на десетилетия.

Свободата на словото не е и не би могла да бъде безпределна и да допуска уронването на престижа и търговската репутация на трети лица.

Поради обществения интерес към казуса на сграда ЗЛАТЕН ВЕК, Артекс Инженеринг АД счита, че е необходимо да представи пълната хронология на събитията, както и документите, свързани това. Стремим се да прилагаме висок стандарт както в строителството и архитектурата, така и по отношение  на почтеността и пълната прозрачност.

ХРОНОЛОГИЧНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ

Scroll Up